n
<<< ผู้บังคับบัญชาImages: natawon.JPGพ.ท.ณัฐวร  แก้วกระจ่าง

ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๔ กองทัพภาคที่ ๔


Images: Images: 103x132.gif


รองผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๔


Images: Images: 103x132.gif Images: Images: 103x132.gif Images: kq_thai.jpg

นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล

นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก
ร.อ.โสภาส  เด่นดวง
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง
Images: Images: 103x132.gif Images: Images: 103x132.gif Images: ponpini.JPG

ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ

ผู้บังคับกองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว
ร.ท.พงศ์พินิจ  แก้วศรี
ผู้บังคับกองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด

Images: pajax.JPG Images: Images: 103x132.gif Images: pasakon.JPG
ร.ท.ประจักษ์  สุขเกษม
รองผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ

รองผู้บังคับกองร้อย ร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว ร.ท.ภาสกร  จิตหวัง
รองผู้บังคับกองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด
ร.อ.ผดุงเกียรติ Images: sorawit2.jpg ร.ท.วัชรินทร์
ร.อ.ผดุงเกียรติ  ปรุเขตต์
นายทหารการภาพ
ร.ท.จีระศักดิ์  ฆารประเดิม
ผู้บังคับหมวดวิทยุ
ร.ท.วัชรินทร์  เมืองดิษฐ์
ผู้บังคับหมวด สาย
Images: werachai.JPG ร.ต.อนุชาติ ร.ท.รัฐศาสตร์
ร.ท. วีระชาติ  ธานีโต
นายทหารการรหัส
ร.ต.อนุชาติ  แสงกระจ่าง
ผู้บังคับหมวดศูนย์ข่าวและนำสาร
ร.ท. รัฐศาสตร์  คงเคว็จ
นายทหารวิทยุถ่ายทอด
ร.อ.ดิเรก ร.ท.สราวุธ ร.ท.สรวิส
ร.อ.ดิเรก  แช่มชื่น
ผู้บังคับตอนเสนารักษ์
ร.ต.สราวุธ  โกฆะรัตน์
นายทหารศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว
ร.ท.สรวิส  ควบคุม
นายทหารโทรศัพท์

Images: Images: 103x132.gif Images: werachai.JPG Images: Images: 103x132.gif
ร.ต.ภาณุวัฒน์  บัวทอง
นายทหารการเงิน
ร.ท.ส้อบา  ศรียศ
ผช.นายทหารศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว

ร.ต.กิตติกร  ขาวเนียม
นายทหารยานยนต์
ร.ต.พิมล Images: Images: 103x132.gif Images: Images: 103x132.gif
ร.ต.พิมล มัชฐารักษ์
นายทหารชำนาญงาน (นชง.)
ร.ต.นิโรธ  สินพิชัย
นายทหารชำนาญงาน (นชง.)