n
<<< ผู้บังคับบัญชาImages: natawon.JPGพ.ท.ณัฐวร  แก้วกระจ่าง

ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๔ กองทัพภาคที่ ๔


Images: Images: 103x132.gif


รองผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๔


Images: werachai.JPG Images: Images: 103x132.gif Images: kq_thai.jpg
ร.อ.ส้อบา  ศรียศ
นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล

นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก
ร.อ.โสภาส  เด่นดวง
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง
Images: Images: 103x132.gif Images: pasakon.JPG Images: ponpini.JPG

ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ
ร.ท.ภาสกร  จิตหวัง
ผู้บังคับกองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว
ร.อ.พงศ์พินิจ  แก้วศรี
ผู้บังคับกองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด

Images: pajax.JPG Images: Images: 103x132.gif Images: Images: 103x132.gif
ร.ท.ประจักษ์  สุขเกษม
รองผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ

รองผู้บังคับกองร้อย ร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว
รองผู้บังคับกองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด
Images: Images: 103x132.gif Images: sorawit2.jpg Images: Images: 103x132.gif

นายทหารการภาพ
ร.ท.จีระศักดิ์  ฆารประเดิม
ผู้บังคับหมวดวิทยุ
ร.ต.กิตติกร  ขาวเนียม
ผู้บังคับหมวด สาย
Images: werachai.JPG ร.ต.อนุชาติ Images: Images: 103x132.gif
ร.ท. วีระชาติ  ธานีโต
นายทหารการรหัส
ร.ต.อนุชาติ  แสงกระจ่าง
ผู้บังคับหมวดศูนย์ข่าวและนำสาร

นายทหารวิทยุถ่ายทอด
ร.อ.ดิเรก ร.ท.สราวุธ ร.ท.สรวิส
ร.อ.ดิเรก  แช่มชื่น
ผู้บังคับตอนเสนารักษ์
ร.ต.สราวุธ  โกฆะรัตน์
นายทหารศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว
ร.ท.สรวิส  ควบคุม
นายทหารโทรศัพท์

Images: Images: 103x132.gif Images: Images: 103x132.gif ร.ท.วัชรินทร์
ร.อ.กิตต์ดนัย  จิตพรหมศรี
นายทหารการเงิน

ผช.นายทหารศูนย์ข่าว ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว

ร.ท.วัชรินทร์  เมืองดิษฐ์
นายทหารยานยนต์

Images: Images: 103x132.gif Images: Images: 103x132.gif

ร.ต.นิโรธ  สินพิชัย
นายทหารชำนาญงาน (นชง.)